Sorun nasıl çözülür?

Aslında, çevrenin etkisinden hor­monlara ve beyinsel bozukluklara, öğ­renmeden kültürel etkilere kadar, hem hayvanlarda, hem de insanlarda saldırgan davranışların nedenleri ve sonuçları konusunda pek çok şey bili­yoruz. Sorunun bir yönünü, insanla­rın başkalarıyla ilişkilerini yorumlama­da ve olaylara verecekleri tepkileri seçmede etkin olan algısal ve bilişsel süreçler oluşturuyor. Bu bilgilerin kullanımı konusundaki en belirleyici yaklaşım, sorunlarını çözme ya da bas­tırma aracı olarak şiddeti seçen insan­ların tedavi edilmesinde ilaçlar ve çe­şitli terapiler gibi araçların geliştirilmesi. Konunun diğer yönüyse insanların, karşılarına çıkan engelleri aşmak amacıyla saldırgan ya da saldır­gan olmayan çözüm yollarını nasıl ürettiklerinin anlaşılması.

Peki, bu bilgileri evlerimizdeki, top­lumumuzdaki ve uluslar arasındaki çatışmaları çözmede nasıl kullanabili­riz? Saldırgan davranışlar, bireylerin ilgileri konusunda bir çatışma ortaya çıktığında, çözüme ulaşma ve uzlaşma yolunda kullanılan bir araç. İnsanlar arasındaki çatışmaları toplumsal yaşa­mın bir parçası olarak görmek gereki­yor belki de. İnsanlar dışındaki pri­matların toplumsal yaşamında saldır­ganlık, yakın ilişkilerde daha sık görü­len ve olumsuz etkileri, dostça ilişki­lerle çabucak onarılan bir olgu. Önem­li olan çatışmayı önlemeye çalışmak değil, bu çatışmaların çözümlenmesi konusundaki becerilerin geliştirilmesi. Aslında saldırgan davranışlar, ilgilerin ve yararların çatışması durumunda başvurulan birkaç yoldan yalnızca bi­ri. Taraflardan birinin alttan alması, ör­neğin kaynakların paylaşılması ya da yüzleşmeden kaçınmak gibi çözümler de var. Hangi yolun seçileceğiyse, ta­raflar arasındaki ilişkinin biçimine ve bunun nasıl algılandığına bağlı. Örne­ğin, çatışmadan sonra, bozulan ilişki­nin kolaylıkla onarılıp onarılamayacağı gibi; ya da tarafların ortak bir gele­cek beklentisi olup olmadığı gibi. Ba­rış yapmanın, yaşamı sürdürme açısın­dan topluluklar halinde ortaklaşa ya­şayan hayvanlara yararı çok açık. Ba­rış, belli bir noktada bazı bireylerin çı­karları çatışmış olsa da, topluluğun uyumunu koruma güvencesi sağlar. Çatışmaların, birbiriyle ilişki içinde olan ve bir şeyler paylaşan, ortak bir gelecek beklentisi içinde olan bireyler ve gruplar arasında yaşandığını tekrar vurgulamakta yarar var. Barış, hiç ça­tışmanın olmadığı durağan bir durum değil, ortaya çıkan çatışmaların her­kes için ortalama bir yarar sağlayacak biçimde çözülmesi demektir aslında.1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük